15 Ocak 2008 Salı

SADECE DİL İLE TEVHİDİ SÖYLEMEK YETERLİ Mİ?

Benzer bir şekilde, Ebu Said Hudri (r.a)’dan:
Hz. Ömer dedi ki: “Ey Allah’ın Resulü! Görüş bakımından sen hepimizden üstünsün. Ancak insanlar bunu duyarlarsa, buna güvenirler.” (isnadında yer alan Muh. B. Ebi. Leyla sebebiyle zayıf bir hadistir.)
(Mecma, I, 77)
* * *
İbn Ömer (r.a)’dan:
Resulullah (s.a.v) ona, halka bu müjdeyi bildirmesini emretmiştir. Ömer ise şöyle demiştir:
“Bu takdirde insanlar buna güvenirler” Bunun üzerine

Resulullah (s.a.v) de:
“Bırak onları güvensinler” buyurmuştur.
(Hadisin ravilerinden biri olan Abdullah b. Muh. Akil sebebiyle isnadında az bir zaaf söz konusu olabilir. Bu ravi, ezberinin kötülüğü sebebiyle cerh edilmiştir. Buhari ye göre onun hadisi ile Ahmed, İshak b. Raheveyh ve el-Humeydi gibi imamlar ihticac etmişlerdir.) (Mecma, II, 2)
* * *
Bilal (r.a)’dan:
Resulullah (s.a.v) ona şöyle dedi: “İnsanlara aynısını (yani bu müjdeyi) seslenerek söyle!”
Söylersem, buna güvenip, amel etmezler deyince, şöyle buyurdu: “Güvenseler de”
(İsnadında yer alan el-Minhal b. Halife el-icli adlı bir ravi sebebiyle zayıf bir hadistir. Bu raviyi Yahya b. Main ve diğerleri zayıf addetmiş, Buhari “hadisi münkerdir” demiştir. Nesai ise “hadiste güçlü değildir” demiştir.)
(Mizan no: 8805; Mecma, I,)
* * *