15 Ocak 2008 Salı

NAMAZ KILMAYANLARIN DURUMU

ALLAH’IN KORUMASI KALKMIŞTIR
Ebu’d Derda (r.a)’dan:
Dostum Muhammed (s.a.v) bana şöyle tavsiye etti:
“Parça parça kesilsen de, yıkılsan da, Allah’a ortak koşma ve farz olan namazı (kesinlikle) bilerek terk etme, kim ki farz olan namazı bilerek terk ederse o kimseden Allah’ın koruması kalkmıştır.”
(İbn Mace, 4034; Ahmed b. Hanbel, V, 238, VI, 461; Taberani, Mucemul-Kebir de)
* * *
NAMAZI OLMAYANIN İMANI YOKTUR
Ebu’d Derda (r.a)’dan şöyle dedi:
“Namazı olmayanın imanı da yoktur”
(Usulü-Sünne, 1536, Şeyh el-Bani Tergib sahihinde 574)
* * *


CENNETİN ANAHTARI NAMAZDIR
Cabir b. Abdullah (r.a)’dan:
Resulullah (s.a.v) şöyle buyurdu:
“Cennetin anahtarı namaz, namazın anahtarı ise abdesttir.”
(Taberani, el-Mucemul-Evsat, V, 186 [4361] )
* * *
SECDE ETMEYENLERE ATEŞ VARDIR
Ebu Hureyre (r.a)’dan:
Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur:
“Âdemoğlu secde ayetini okuyup secde ettiği zaman şeytan ağlayarak uzaklaşır ve şöyle der:
‘Helak oldum. Âdemoğlu secde etmekle emrolundu da secde etti ve cennet onun oldu. Hâlbuki bende secdeyle emrolunmuştum; fakat ben secde etmekten yüz çevirdim. Artık ateş benim içindir.”
(Müslim, 81)
* * *
NAMAZI OLMAYANIN DİNİ YOKTUR
İbn Ömer (r.a)’dan:
Resulullah (s.a.v) şöyle buyurdu:
“Namazı olmayanın dini yoktur.”
(Taberani, Mucemu’s-Sagır, 60)
* * *
Abdullah ibni Amr (r.a) şöyle dedi:
“Namazı terk edenin dini yoktur.”
(Buhari, Tarihu’l-Kebir, 7/95)
* * *
NAMAZ KILMAYANLARIN MİSALİ
Abdullah ibn Amr ibn As (r.a)’dan:
Bir gün Resulullah (s.a.v) namazdan konuştu. Şöyle buyurdular:
“Her kim şu beş vakit namazı eksiksiz kılarsa namazı kıyamet gününde ona bir aydınlık hakkında delil ve kurtuluş olur. Her kim de bu beş vakit namazı gereği gibi kılmazsa, kıyamette
Karun'la (her kim malının meşguliyeti ile namaz kılmazsa Karun'la)
Haman'la (makam ve mevki sebebi ile kılmazsa Haman'la)
Firavun’la (mülkünün meşguliyeti ile kılmazsa Firavun’la)
Ubey ibn-i Halefle (ticaretinin meşguliyetiyle kılmazsa Ubey ibn-i Halefle) birliktedir.”
(Darimi, II, 301; Mecma, I, 292; İbn Hibban, 1448; Ahmed b. Hanbel, II, 169)
* * *

NAMAZI TERK EDENİN İSLAMDAN NASİBİ YOKTUR
Ömer ibn-i Hattab (r.a) şöyle demiştir:
“Namazı terk edenin İslamdan nasibi yoktur.”
(Malik, I, 40; Darekutni, II, 52; Abdurrezzak, 5010)
* * *


NAMAZ KILMAYAN MÜSLÜMAN (TESLİM OLAN) DEĞİLDİR
Mihcan (r.a)’dan:
Bir gün Resulullah (s.a.v) ile birlikte bir mecliste iken namaz için ezan okundu. Resulullah (s.a.v) cemaate namaz kıldırdıktan sonra bakar ki Mihcan (r.a) aynı yerinde duruyor. Resulullah (s.a.v) Mihcan’a yönelerek:
“Senin cemaatle namaz kılmana engel nedir? Yoksa sen Müslüman biri değil misin?”
Mihcan (r.a): “Ya Resulullah (s.a.v) ben Müslüman birisiyim; fakat ben bu namazı evimde kılmıştım.” dedi. Resulullah (s.a.v) de: “Namazı evde kılmış olsan bile, cemaatle tekrar namaz kıl” buyurdu.
(Ahmed b. Hanbel, IV, 34; Malik, I, 32; İbn Hibban, IV, 33; Hâkim, I, 44)
* * *
BİLEREK (KASITLI) NAMAZI TERKEDENİN AMELLERİ BOŞA GİDER
Ebu’d Derda (r.a)’dan:
Resulullah (s.a.v) şöyle buyurdu:
“Her kim ki bilerek namazı terk ederse bütün amelleri boşa gider.”
(Ahmed b. Hanbel)
* * *
KİŞİ İLE ŞİRK ARASINI AYIRAN NAMAZDIR
Cabir (r.a)’dan:
Resulullah (s.a.v) şöyle buyurdu:
“Kişiyle şirk arasında namazın terki vardır.”
(Tirmizi, İman, 9; Taberani, M.es-Sagır, II, 14; Müslim, İman, 34; İbn Hibban no: 1451; Ebu (Davud, Sünnet, 10–15; İbn Mace, 1078)
* * *

NAMAZI TERKEDEN ŞİRKE DÜŞMÜŞTÜR
Enes ibnu Malik (r.a)’dan:
Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur:
“Kulla şirk arasında sadece namazın terki vardır. Onu terk etti mi şirke düşmüş olur.”
(şirk koşmuş olur)
(Kutub-i Sitte, Cild, 17 s. 48, İbn Mace 1080; Müslim, es-sahih iman 297; Muhammed İbn Nasr Kitabu’s-salat 897)
* * *

KÜFÜR İLE İMAN ARASINI AYIRAN NAMAZDIR
Resulullah (s.a.v)’in azatlısı Sevban (r.a)’dan:
Ben Resulullah (s.a.v)’dan işittim. Buyurdu ki:
“Kul ile küfür ve iman arasında namaz vardır, namazı terk etti mi şüphesiz şirk koşmuştur.”
* * *

Ebu Sufyan (r.a)’dan:
Dedi ki, Cabir şöyle diyordu: Ben Resulullah (s.a.v)’in şöyle söylediğini işittim. “Muhakkak ki kişi ile şirk ve küfür arasındaki şey sadece namazdır.”
(Müslim, 82, İbn Mace, 1078; Ebu Davud, 4678; Tirmizi, 2619; Nesai, 465; İbn Mace, 1078)
* * *
NAMAZI TERKEDENE ALLAH GAZAB EDER
İbn Abbas (r.a)’dan:
Gözüm hastalanınca bana dediler ki: “Birkaç gün namazı terk et de gözünü tedavi edelim”
(İbn Abbas): Hayır, Allah Resulü (s.a.v) şöyle buyurdu:
“Kim namazı terk ederse, Allah’a kavuştuğu zaman, onu kendisine gazab etmiş olarak bulur” diye cevap verdi.
(Bezzar no: 343& Mecma, I, 295)
* * *
MÜSLÜMAN OLAN KİŞİYE İLK ÖĞRETİLEN AMEL NAMAZDIR
Ebu Malik el-Eşcai, babasından:
Resulullah (s.a.v)’in müslüman olan kişiye ilk öğrettiği şey namaz olurdu, ya da ilk önce namazı öğretirdi.
(Taberani, Mucemul-Kebirde, Mecma, I, 293)
* * *